Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kodeks postępowania administracyjnego - nowelizacja ustawy
SL/0107/Std/2017

Przedstawienie wybranych zagadnień Kodeksu postępowania administracyjnego, istotnych z punktu widzenia pracy architekta. Nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane (po nowelizacji z 01.01.2017r.) w świetle nowych zasad proceduralnych Kpa (po nowelizacji z 01.06.2017r.).

2017-12-12

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników

14:15 - 15:15

Wkład: Nowe regulacje w Ustawie Prawo budowlane (po nowelizacji z 01.01.2017) w świetle nowych zasad proceduralnych Kpa (po nowelizacji z 01.06.2017)

- Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów Kpa w procedurach administracji architektoniczno-budowlanej.
- Dotychczasowa milcząca zgoda w randze decyzji administracyjnej - plusy i minusy.
- „Wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa należy rozstrzygać na korzyść strony” – nowa oficjalnie zapisana reguła obowiązująca przy rozstrzyganiu spraw z zakresu Prawa budowlanego. Dylematy w przepisach warunków technicznych i przepisach planów miejscowych.
- Nowa zasada „związania” organów wcześniejszym orzecznictwem w podobnych sprawach jak aktualnie rozpatrywana.
- Zobowiązanie organów administracyjnych do podejmowania działań mediacyjnych w sprawach dotyczących spornych interesów stron. Mediacja pomiędzy inwestorem a "sąsiadem". Ugoda administracyjna.
 

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:30

Wykład (kontynuacja)

- Zmiany w sposobie liczenia terminów załatwienia spraw dotyczących wydawania pozwoleń na budowę.
- Nowa formuła: Ponaglenie wobec opieszałości organu w procedurze wydawania pozwoleń na budowę.
- Zwiększona odpowiedzialność urzędnika za stwierdzoną opieszałość w działaniu przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
- Nowe zasady ustalania terminu przy wezwaniu do uzupełnienia braków  formalnych wniosków o pozwolenie na budowę (wg art.64 par.2).
- Urzędowe potwierdzanie zgodności kopii dokumentów z oryginałem.
- Oficjalne antycypowanie rozstrzygnięć przed zakończeniem postępowania, jako "ostatnia deska ratunku" dla inwestora.
- Nowa formuła współdziałania organów – wg art.106 Kpa - w zakresie uzgadniania projektów budowlanych.
- „Przyspieszenie „ostateczności” i „wykonalności” decyzji administracyjnej. Istotne korzyści dla inwestorów.
- Zmiany w ustawie: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Duże korzyści dla inwestorów.
- Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym - jako korzystne narzędzie w walce z wadliwymi planami miejscowymi.

16:30 - 17:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Urząd Miasta Częstochowy-Sala Sesyjna
ul. Śląska 11/13
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl