Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1
SL/0007/Std/2018

Zagadnienia prawne i konserwatorskie ochrony zabytków, wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków. Omówienie kompetencji organów ochrony zabytków i ich udziału w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym, wymogów dotyczących dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia oraz podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.
Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

2018-01-23

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków  Wykład cz.1: Zagadnienia ogólne.

1.      Podstawy prawne ochrony zabytków.
2.      Zasady ochrony i konserwacji zabytków.
3.      Organy i jednostki ochrony zabytków.
4.      Definicja zabytku.
5.      Formy ochrony prawnej zabytków.
6.      Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków.
7.      Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku.
8.      Lista Skarbów Dziedzictwa.
9.      Uznanie za Pomnik Historii.
10.    Utworzenie parku kulturowego.
11.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne.
12.    Ewidencja zabytków.
13.    Skreślenie z rejestru zabytków.
14.    Prawa właścicieli zabytków.
1)      Zwolnienia od podatków.
2)      Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku.
15.    Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków.
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:00

Wykład cz.2: Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym

A.     Etap badawczy
1.      Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku.
2.      Zalecenia konserwatorskie.
B.      Etap wykonawczy
1.      Pozwolenia na prace przy zabytku.
2.      Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
3.      Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych.
4.      Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach:
1)      Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2)      Uchwała „reklamowa”.
5.      Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską.
6.      Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski.
7.      Tematyka zabytków w Prawie budowlanym.
8.      Kontrole zabytków.
9.      Egzekucja administracyjna.
10.    Zajęcie i wywłaszczenie zabytku.
11.    Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Wykład cz.3: Podsumowanie

Procedura przygotowania inwestycji w obiekcie zabytkowym.
 

18:00 - 18:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
SARP O/Bielsko-Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy