Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. - część druga.
PO/0013/Std/2018

Zmiany w procedurze administracyjnej przed organami administracji rządowej i samorządowej w ramach wykonywania zawodu architekta.

2018-03-21

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników szkolenia

16:00 - 16:15

Powitanie uczestników, przedstawienie prowadzącego i wprowadzenie do tematu szkolenia.

16:15 - 16:30

Terminy.

16:30 - 16:45

Poświadczanie dokumentów.

16:45 - 17:00

Mediacja.

17:00 - 17:15

Milczące załatwienie sprawy.

17:15 - 17:30

Postępowanie uproszczone.

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa.

17:40 - 17:55

Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego.

17:55 - 18:10

Zrzeczenie się odwołania.

18:10 - 18:25

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

18:25 - 18:40

Tryb i terminy wnoszenia skargi do sądu administracyjnego.

18:40 - 18:55

Pouczenie o wysokości opłaty.

18:55 - 19:10

Prawomocność decyzji.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl