Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej
MP/0020/Std/2018

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem oraz prowadzoną działalnością.

2018-04-23

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

1. Różnica pomiędzy odpowiedzialnością zawodową i cywilną osoby fizycznej a osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2. Pojęcie szkody – co to jest szkoda i jak ją zdefiniować w kontekście odpowiedzialności architekta.
3. Odpowiedzialność architekta z tytułu rażącego niedbalstwa (zachowanie nienależytej staranności).
4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowana - zakres i skutek w wyniku działania lub zaniechania przez architekta.
5. Przesłanki odpowiedzialności - związek między zdarzeniem, a szkodą.
6. Odpowiedzialność cywilna architekta za działania lub zaniechania podwykonawców względem inwestora/zamawiającego.
7. Odpowiedzialność cywilna architekta za pracowników.
8. Odpowiedzialność cywilna – przedawnienie roszczeń z OC deliktowej, oraz z OC kontraktowej.
 

17:30 - 18:00

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC Architektów

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architekta – podstawa prawna.
2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia – kto jest ubezpieczonym.
3. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – jakie czynności i działania są skutecznie chronione w ramach ubezpieczenia.
4. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – kto jest poszkodowanym, a kto sprawcą - pojęcie szkody.
5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – czasowy zakres ubezpieczenia – przedawnienie roszczeń – przykłady szkód i roszczeń.
6. Suma Gwarancyjna - wysokość minimalna zgodnie z Rozporządzeniem MF/ wybór sumy gwarancyjnej w ramach programu IARP.
7. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Rozporządzenia MF.
8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczyciela.
9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczonego.
10. Zasady postępowania architekta w przypadku roszczenia ze strony
inwestora/zamawiającego.
11. Dobre praktyki w relacjach ubezpieczony architekt - ubezpieczyciel oraz architekt - inwestor/zamawiający.
12. Przykłady szkód i roszczeń pokrytych i odmów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej architekta.
13. Asysta prawna dla architektów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej – jak i kiedy warto korzystać.
14. Podsumowanie.
 

18:00 - 18:30

Odpowiedzialność architekta prowadzącego działalność gospodarczą

1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki.
2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prac projektowe i inne zobowiązania.
3. Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe OC architekta – program IARP.
4. Różnice pomiędzy odpowiedzialnością architekta jako osoby fizycznej, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej jako przedsiębiorcy.
5. Przykłady szkód i roszczeń.
6. Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej – program IARP.
7. Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe.
8. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze aspekty poruszanych tematów.
 

18:30 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne