Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta
WM/0025/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych, przedstawienie m.in. obowiązujących w tym zakresie podstaw prawnych i procedur administracyjnych, zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz szeregu istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazanie korzyści i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

2018-05-09

15:00 - 15:15

Rejestracja

15:15 - 16:45

część pierwsza

 I. Podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce,
 • obowiązujące akty prawne
 • struktura i kompetencje służb ochrony zabytków w Polsce
 • procedury administracyjne przy obiektach/stanowiskach zabytkowych
 II. Specyfika archeologicznych zabytków ruchomych i nieruchomych (m.in. kwestie własności) 
 

16:45 - 17:00

Przerwa

17:00 - 17:45

część druga

III. Archeologia i inwestycje budowlane, prace przy obiektach zabytkowych  - rozpoznanie archeologiczne:
 • etap planowania - zasoby ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych (ewidencja krajowa, gminna), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 • nieinwazyjne badania archeologiczne – rodzaje badań i możliwości
 • przedinwestycyjne (ratownicze) badania wykopaliskowe - zasady prowadzenia badań, standardy dokumentacyjne
 • nadzory archeologiczne 
 • wybór archeologa– na co należy zwrócić uwagę przy wyłanianiu wykonawcy  badań archeologicznych
 • kosztorysowanie badań archeologicznych
 • działania w przypadku odkrycia obiektów i zabytków archeologicznych w trakcie prowadzenia inwestycji
 • zagospodarowanie nieruchomych zabytków archeologicznych – rewitalizacja przestrzeni miejskich
 IV.  Podsumowanie  korzyści  i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania  archeologicznego 
 

17:45 - 18:00

Pytania. Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
1 Maja 13 , VIII pietro
10-117 Olsztyn
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

89 521 34 30
wm@iarp.pl

Sponsorzy