Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
PO/0032/Std/2018

Badania przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Działania przedprojektowe związane z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.

Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji oraz zasad i form jego ochrony.

2018-06-12

16:00 - 16:10

Rejestracja uczestników

16:10 - 16:55

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe

 1. badania historyczne - zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego
- znaczenie badań historycznych dla rozpoznawania wartości zabytkowych obiektu
- przydatność badań historycznych dla projektanta
- zakres uzyskiwanych informacji o obiekcie zabytkowym
- specyfika regionalna badań historycznych
- zakres oczekiwań od osoby realizującej badania historyczne

2.  badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt - uprawnienia do prowadzenia badań konserwatorskich
- zakres dokumentacji i badań konserwatorskich
- skutki i znaczenie badań konserwatorskich dla realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym
 
3.  badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych
- zakres badań architektonicznych w obiekcie zabytkowym
- zakres dokumentacji badań architektonicznych
- wpływ badań architektonicznych na prace projektowe w obiekcie zabytkowym
 
4. badania archeologiczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- charakter uzyskiwanych informacji
- znaczenie informacji uzyskiwanych poniżej powierzchni terenu dla dalszego postępowania w obiekcie zabytkowym
- zakres badań i zakres dokumentacji archeologicznej istotnej dla prowadzenia inwestycji w obiekcie zabytkowym
- przewidywalność kosztów i czasu trwania badań archeologicznych w obiekcie zabytkowym
 
      5.  harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym
- współzależność badań historycznych, konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych
- przykład relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi badaniami prowadzącymi do uzyskania informacji o obiekcie zabytkowym
- przykład zmiany harmonogramu prac w obiekcie zabytkowym w przypadku nowego ustalenia naukowego posiadającego wpływ na realizację prac w obiekcie zabytkowym, konsekwencje niewystarczającego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu przed przystąpieniem do prac remontowych
 
Wszystkie omawiane badania będą ilustrowane przykładami pochodzącymi z
realizowanych prac badawczych z terenu Polski.

16:55 - 17:05

Przerwa kawowa

17:05 - 18:05

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku.

Opinie mykologiczne wymagane przez prawo budowlane w przypadku występowania w budynku zawilgoceń, zagrzybień i innych uszkodzeń związanych z korozją biologiczną są ważną częścią dokumentacji przedprojektowej. Często jednak zdarza się, że zakres i forma takiej opinii (lub ekspertyzy) są niewystarczające lub obarczone błędami. W Temacie IV omówiono zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach:
 
 1. Fizyka budowli i zagrożenia biologiczne
 2. Warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej w budynku,
 3. Wpływ poziomu wilgotności drewna  na porażenie drewna przez grzyby i owady,
 4. Naturalna degradacja drewna,
 5. Czynniki biotyczne mające wpływ na niszczenie obiektów zabytkowych,
 6. Cel rozpoznania mykologicznego,
 7. Ogólne informacje na temat rozwoju i typów zagrzybienia w budynku i jego wpływu na zdrowie człowieka,
 8. Grzyby pleśniowe i grzyby domowe – charakterystyka i oddziaływanie na drewno i inne materiały w budynku,
 9. Owady – techniczne szkodniki drewna – cykl rozwojowy, występowanie, podstawowe gatunki,
 10. Korozja chemiczna drewna,
 11. Zadania mykologii budowlanej,
 12. Formułowanie wniosków remontowych a ochrona zabytkowej substancji obiektu.

18:05 - 18:15

Przerwa kawowa

18:15 - 19:00

Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.

Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego. Podane uwagi wynikają z praktycznych przykładów dobrych i niekompletnych opracowań – w celu określenia przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta pożądanego standardu opracowania dla obiektów zabytkowych. 
 
 1. Uwagi dotyczące układu zawartości opracowania,
 2. Rozpoznanie obiektu i informacje na temat jego historii,
 3. Metodyka badań w obiekcie, rozpoznanie elementów konstrukcji,
 4. Opis techniczny obiektu,
 5. Opis stanu zachowania konstrukcji
 6. Pomiary, odkrywki, badania,
 7. Określenie przyczyn rozwoju korozji biologicznej,
 8. Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa rozpoznania mykologicznego,
 9. Przykłady najczęściej powtarzających się błędów,
 10. Wpływ zaleceń  mykologicznych na zakres projektu budowlanego i na wartości zabytkowe obiektu.

19:00 - 19:30

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana - uwagi do propozycji standardu.

Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentarcyzacji architektoniczno - budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi na specyfikę konstrukcji i architektury drewnianej. 
Tematy będą przedstawione w oparciu o przygotowaną prezentację zawierającą graficzne zilustrowanie ww. zagadnień. 
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl

Sponsorzy