Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo autorskie w odniesieniu do procedury konkursowej.
WP/0044/Std/2018

Poznanie problematyki konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa autorskiego, które związane jest z uprawnieniami oraz obowiązkami stron umowy, obejmującej m.in szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

2018-07-11

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:50

Zagadnienia związane z konkursem urbanistyczno-architektonicznym - część I

 1. Konkurs jako przyrzecznie publiczne,
 2. Czy można przeprowadzić konkurs zamiast postępowania o udzielenie zamówienia?  
 3. Czego może dotyczyć konkurs?
 4. Różnice pomiędzy postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i konkursem,
 5. Kto jest organizatorem konkursu, czyli rola zamawiającego w trakcie trwania konkursu – w myśl ustawy PZP lub poza PZP
 6. Sąd konkursowy – jego rola, kwalifikacje członków sądu konkursowego, wyłączenia członka,

10:50 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:20

Zagadnienia związane z konkursem urbanistyczno-architektonicznym - część II

 1. Konkurs jednoetapowy/konkurs dwuetapowy,
 2. Regulamin konkursu ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń i dokumentów, jakich można żądać od uczestników konkursu,
 3. Rozstrzygnięcie konkursu,
 4. Zawiadomienie o wynikach konkursu, a ogłoszenie o wynikach konkursu,
 5. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom konkursu.

12:20 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 13:50

Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego - część I

 1. Przedmiot ochrony:
  1. Co to jest utwór.
  2. Koncepcja architektoniczna jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 2. Rodzaje praw autorskich i ich charakter.
  1. Majątkowe prawa autorskie.
  2. Osobiste prawa autorskie.
 3. Kto jest podmiotem praw autorskich (osobistych i majątkowych).
 4. Umowa przenosząca prawa autorskie a umowa licencyjna.
 5. Wymogi formalne umowy o przejście praw autorskich majątkowych:
  1. Forma umowy.
  2. Pola eksploatacji.
  3. prawo do wykonywania praw zależnych.

13:50 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 15:20

Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego - część II

 1. Dopuszczalne postanowienia umowne dotyczące autorskich praw osobistych.
 2. Nabycie egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego – skutki prawnoautorskie;
 3. Spotykane sposoby umownego regulowania kwestii przejścia praw autorskich do prac konkursowych.
 4. Prawo twórcy do odstąpienia od umowy oraz skutki braku rozpowszechnienia projektu.
 5. Nadzór autorski:
  1. Sposób uregulowania nadzoru autorskiego w polskim prawie;
  2. Obowiązek realizacji nadzoru;
  3. Cesja obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego do projektu architektonicznego;

15:20 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kraków Intellectual Property Law Summer School 2017. Od 2011 roku czynny zawodowo adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z prawem autorskim. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl