Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część II: Bezpieczeństwo pożarowe
SL/0046/Std/2018

Nowe regulacje w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.
Zasady uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przepisy BHP - przedstawienie wybranych zagadnień.

2018-07-04

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład: Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Omówienie wybranych zmian w rozporządzeniu.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:15

Wykład (kontynuacja)

-     Zasady i tryb uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
-     Odstępstwa od warunków technicznych.
-     Rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 

17:15 - 18:00

Wykład: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

-     Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno–sanitarnych w świetle obowiązujących aktów prawa.
-     Zasady uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami BHP oraz ergonomii.
-     Zakres opracowań „informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
 

18:00 - 18:15

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl