Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część II: Bezpieczeństwo pożarowe
SL/0047/Std/2018

Nowe regulacje w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.
Zasady uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przepisy BHP - przedstawienie wybranych zagadnień.

2018-08-07

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:45

Wykład: Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

–     Omówienie wybranych zmian w rozporządzeniu.
–    Zasady i tryb uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
–    Odstępstwa od warunków technicznych.
–    Rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:30

Wykład: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno–sanitarnych w świetle obowiązujących aktów prawa.
– Zasady uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami BHP oraz ergonomii.
– Zakres opracowań „informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
 

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Przypadki szczególne - omówienie nadesłanych pytań.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne