RODO obowiązki związane z dostosowaniem pracowni architektonicznej do RODO
LO/0050/Std/2018

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą. Obowiązki te spoczywają na każdym administratorze danych osobowych. Pracownia architektoniczna, niezależnie od formy prawnej jest takim administratorem. w realiach urzędowych – uczestników postępowań. Lekceważenie tych obowiązków może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Możliwa jest również odpowiedzialność cywilna, związana z naruszeniem RODO.
Rodo wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
2018-09-06

16:20 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 17:30

Prezentacja Firmy H+H

Prezentacja Firmy H+H

17:30 - 17:45

Wprowadzenie

a) Rozporządzenie RODO;

b) Obowiązywanie RODO;

c) Brak vacatio legis.

17:45 - 18:00

Istotne pojęcia w Rozporządzeniu RODO

a) Dane osobowe;
b) Przetwarzanie danych osobowych;
c) Podmiot przetwarzający;
d) 
Zgoda.

18:00 - 18:15

Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO

a) Kolejne zasady;
b) 
Zasada rozliczalności.

18:15 - 18:45

Odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji lub jej brak

a) Podstawy odpowiedzialności;
b) Rodzaje odpowiedzialności;
c) Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.

18:45 - 19:00

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

a) Źródła obowiązku;
b) Konieczne elementy dokumentu;
c) Podmiot nadający upoważnienie.

19:00 - 19:10

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

19:10 - 19:25

Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne

19:25 - 19:40

Uprawnienia informacyjne

Uprawnienia informacyjne

19:40 - 19:55

Prawo do bycia zapomnianym i zjawiska analogiczne

Prawo do bycia zapomnianym i zjawiska analogiczne

19:55 - 20:25

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

20:25 - 20:40

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna
Prowadzący

Dr Jakub Rzymowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej samej uczelni zdobył stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE.
Jest pracownikiem Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współpracuje z Eurokancelarią prof., Marii Królikowskiej-Olczak.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych ochronie danych osobowych, informatyzacji administracji i ochrony zdrowia, prawu archiwalnemu i zjawiskom kancelaryjnym.
Zajmuje się również teorią i filozofią prawa, jest twórcą Ogólnej Teorii Prawa - oryginalnej teorii obowiązywania i wykładni prawa.

Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Cel
Możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie przepisów RODO jak również ogólnych zasad ochrony i zabezpieczania danych osobowych.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!