Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1 Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie. Kompetencje organów. (2 edycja)
KP/0059/Std/2018

Poznanie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

2018-10-15

14:00 - 14:10

Rejestracja uczestników szkolenia.

14:10 - 14:15

Powitanie uczestników i Gości

14:15 - 15:00

Wykład cz.1: Zagadnienia ogólne

1.      Podstawy prawne ochrony zabytków.
2.      Zasady ochrony i konserwacji zabytków.
3.      Organy i jednostki ochrony zabytków.
4.      Definicja zabytku.
5.      Formy ochrony prawnej zabytków.
6.      Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków.
7.      Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku.
8.      Lista Skarbów Dziedzictwa.
9.      Uznanie za Pomnik Historii.
10.    Utworzenie parku kulturowego.
11.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne.
12.    Ewidencja zabytków.
13.    Skreślenie z rejestru zabytków.
14.    Prawa właścicieli zabytków:
 1) Zwolnienia od podatków;
 2) Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku.
15.    Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków.

 

15:00 - 15:10

Przerwa / napoje

15:10 - 16:40

Wykład cz.2: Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym

A.      Etap badawczy:
1.    Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku.
2.    Zalecenia konserwatorskie.


B.      Etap wykonawczy:
1.      Pozwolenia na prace przy zabytku.
2.      Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
3.      Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych.
4.      Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach:
1) Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
2) Uchwała „reklamowa”;
5.      Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską.
6.      Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski.
7.      Tematyka zabytków w Prawie budowlanym.
8.      Kontrole zabytków.
9.      Egzekucja administracyjna.
10.    Zajęcie i wywłaszczenie zabytku.
11.    Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

C.      Procedura przygotowania inwestycji w obiekcie zabytkowym - podsumowanie.

 

16:40 - 16:50

Przerwa

16:50 - 17:10

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Sala C8 w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Fordon
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

52 345-56-46
kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP
Warszawa, Stawki 2A
izba@izbaarchitektow.pl

izbaarchitektow.pl
Krajowa Rada Izby Architektów RP

Współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl