Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
ZP/0060/Std/2018

Poznanie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

2018-10-17

09:45 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:30

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 
Problematyka dotycząca niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej. Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej.
1.         Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym
•     Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
•     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
2.         Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym
•     Historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze
•     Drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
3.         Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym
4.         Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej
•     Wartości przyrodnicze
•     Wartości zabytkowe
5.         Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisana do rejestru zabytków.
•     Analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków
•     Inwentaryzacja zieleni
•     Plan gospodarki drzewostanem
•     Uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba
6.         Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 12:30

Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

Zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.
 
1.         Prawne podstawy ochrony krajobrazu kulturowego
•     Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
•     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774)
•     Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)
•     Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
•     Europejska Konwencja Krajobrazowa
2.         Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zabytkowym krajobrazem kulturowym
3.         Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie
4.         Formy ochrony zabytkowego Krajobrazu kulturowego
5.         Zasady powoływania parków kulturowych
6.         Audyt krajobrazowy.

12:30 - 12:45

Dyskusja

Prowadzący

Architekt krajobrazu, wieloletni pracownik instytucji wyspecjalizowanych w ochronie i opiece nad zabytkami z ponad trzydziestoletnim stażem, obecnie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, od 1997 r. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: krajobraz kulturowy, specjalizacji: krajobraz kulturowy, krajobraz warowny, fortyfikacje, budowle obronne, parki i ogrody. Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Założyciel i pierwszy Prezydent IcoFort - ICOMOS International Scientific Committee on Fortifications an Military Heritage, członek Blue Shield oraz członek Polskiego Komitetu Doradczego przy Premierze PR.

Miejsce
Hotel Radisson, sala Reymont
Plac Rodła 10
70-419 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Główny organizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP
Warszawa, Stawki 2A
izba@izbaarchitektow.pl

izbaarchitektow.pl
Krajowa Rada Izby Architektów RP

współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl