Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe i rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje
MP/0063/Std/2018

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów –wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

2018-10-08

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Archeologia w praktyce architekta

Wykład ma na celu zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście  inwestycji budowlanych, przedstawia m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury  administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz  szereg istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazuje na korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.
 
Zasadnicze elementy prezentacji
 
 1. Podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce,
 • obowiązujące akty prawne
 • struktura i kompetencje służb ochrony zabytków w Polsce
 • procedury administracyjne przy obiektach/stanowiskach zabytkowych
 
 1. Specyfika archeologicznych zabytków ruchomych i nieruchomych (m.in. kwestie własności)
 
 1. Archeologia i inwestycje budowlane, prace przy obiektach zabytkowych  - rozpoznanie archeologiczne:
 • etap planowania - zasoby ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych (ewidencja krajowa, gminna), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 • nieinwazyjne badania archeologiczne – rodzaje badań i możliwości
 • przedinwestycyjne (ratownicze) badania wykopaliskowe - zasady prowadzenia badań, standardy dokumentacyjne
 • nadzory archeologiczne 
 • wybór archeologa– na co należy zwrócić uwagę przy wyłanianiu wykonawcy  badań archeologicznych
 • kosztorysowanie badań archeologicznych
 • działania w przypadku odkrycia obiektów i zabytków archeologicznych w trakcie prowadzenia inwestycji
 • zagospodarowanie nieruchomych zabytków archeologicznych – rewitalizacja przestrzeni miejskich
 
 1.  Podsumowanie  korzyści  i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania  archeologicznego

18:00 - 18:45

Rewitalizacja przestrzeni miejskich a ochrona dziedzictwa archeologicznego

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o rewitalizacji z uwzględnieniem zasad doktryny konserwatorskiej  odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego. Na przykładach zostaną omówione zasady planowania  procesu rewitalizacji w sposób najbardziej korzystny zarówno dla inwestora, jak i dla zasobu dziedzictwa archeologicznego.
 

18:45 - 19:30

Archeologiczne rekonstrukcje w świetle współczesnej doktryny konserwatorskiej, standardy tworzenia rezerwatów archeologicznych, parków kulturowych, rekonstrukcji archeologicznych obiektów zabytkowych

Temat związany jest z problemem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Powszechny obecnie trend wznoszenia na nich rekonstrukcji dawnych siedzib ludzkich w dużej mierze  powoduje zniszczenie substancji zabytkowej. W związku z tym omówione zostaną uwarunkowania prawne oraz zasady doktryny konserwatorskiej odnoszące się do rekonstrukcji o charakterze archeologicznym. W prezentacji zostaną przedstawione przykłady inwestycji - rekonstrukcji oraz omówienie zastosowanych w nich rozwiązań, jak również wskazanie możliwych sposobów prezentacji przeszłości.
 

19:30 - 20:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl