Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Specustawa mieszkaniowa- rewolucja dla inwestycji mieszkaniowych.
DS/0085/Std/2018

Poznanie nowych regulacji prawnych wynikających z ustawy, która weszła w życie 22 sierpnia 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2018-12-14

12:00 - 14:00

Część I

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy specustawy mieszkaniowej – kto i w jakim zakresie może skorzystać z nowych regulacji.
2. Omówienie zasadniczych założeń zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowej wynikających ze specustawy mieszkaniowej.
3. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych – koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.
4. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – wniosek o podjęcie uchwały, załączniki, elementy obligatoryjne uchwały oraz tryb jej podjęcia.
5. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz uchwała o lokalnych standardach urbanistycznych.

 

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:45

Część II

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej.
2. Pozwolenie na budowę dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
3. Modyfikacja terminów i zakresu pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień poprzedzających proces inwestycyjny.
4. Tryb udzielania pozwolenia na użytkowanie inwestycji objętych specustawą mieszkaniową – odrębności względem przepisów ogólnych.
5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących –
a) zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów,
b) zasady ustalania i wypłaty odszkodowania.
 

15:45 - 16:15

Ocena nowych regulacji – pytania, dyskusja.

Prowadzący

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia. Od ponad 10 lat świadczy usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.
Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.
Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.
W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl