Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
MP/0004/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych

2019-01-21

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Strefy pożarowe i ewakuacja

Próba interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285). Omówione zostaną problemy dotyczące stref pożarowych i ewakuacji.
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl