Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
DS/0006/Std/2019

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

11:00 - 12:30

Linijka słońca

W pierwszej - głównej części - jako wprowadzenie do szkolenia omówione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny astronomii, charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej a następnie budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca.
W kolejnym punkcie spotkania przeprowadzona będzie przykładowa analiza nasłonecznienia wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu.
Ponadto omówiony zostanie §60 Warunków technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematycznych kwestii takich jak np. warunek koniunkcji równonocy (wiosennej i jesiennej), różnica między czasem słonecznym a czasem strefowym.
Następnie omówiony zostanie problem niedokładności tradycyjnego diagramu linijki słońca opartego o czas słoneczny i sposób jego poprawnego wykreślenia dla czasu strefowego.
 

12:30 - 13:30

Przesłanianie

  1. Przesłanianie – omówienie przepisu § 13 Warunków technicznych
  2. Graficzna interpretacja przepisu

13:30 - 13:45

Przerwa kawowa

13:45 - 14:15

Nasłonecznienie placów zabaw. Sposoby prezentacji analiz nasłonecznienia. Usytuowanie budynku względem stron świata

W kolejnym punkcie omówiona zostanie problematyka §40 Warunków technicznych, dotycząca nasłonecznienia placów zabaw.
Zostanie poruszony problem metody obiektywnego przedstawienia wyników analizy nasłonecznienia. Przeprowadzone zostanie porównanie metod opartych o programy 3D z metodą wektorową (linijką słońca). Kiedy warto dołączać analizę nasłonecznienia do projektu budowlanego.
Jako podsumowanie trzeciej części spotkania omówione zostaną główne problemy dotyczące poprawnego usytuowania projektowanych budynków ze względu na usytuowanie względem stron świata, a także pozostałych (projektowanych lub istniejących) budynków. Zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:
1. Określanie minimalnego wychylenia podłużnej osi budynku względem kierunku północy ze względu na zapewnienie normatywnego czasu nasłonecznienia mieszkań w układzie dwutraktowym (tzn. usytuowanych tylko na wschodniej lub tylko na zachodniej ścianie budynku)
2. Określenie minimalnej odległości pomiędzy budynkami. Sposoby kompensacji niedoboru czasu nasłonecznienia (poszerzanie okien, stosowanie wykuszy, okien narożnych, cofanie ostatniej kondygnacji budynków zacieniających itp.)
3. Problemy związane z obliczeniem długości czasu nasłonecznienia w przypadku balkonów (loggii) oraz dachów skośnych.
 

14:15 - 15:15

Obszar oddziaływania obiektu.

Ostatnia część spotkania poświęcona zostanie problemowi analizy Obszaru Oddziaływania Obiektu.  Zostaną omówione następujące zagadnienia:
1 Schemat postępowania przy wyznaczaniu OOO – m.in. sprawdzenie przeznaczenia sąsiednich działek w MPZP lub decyzji WZ, a także określenie charakterystycznych parametrów hipotetycznej zabudowy na działkach sąsiednich.
2. Główne problemy związane z prawidłowym wyznaczeniem sąsiednich działek, które znajdują się w zasięgu oddziaływania od projektowanego budynku.
3. Próba oszacowania realnej skali oddziaływania na działkę sąsiednią w zależności od układu funkcjonalnego oraz charakteru elewacji budynku projektowanego.
4. Graficzne sposoby przedstawienia oddziaływania ze względu na parametr nasłonecznienia i przesłaniania.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Cel
Kompleksowe omówienie problematyki związanej z analizą nasłonecznienia rozumianą zgodnie z §60 Warunków technicznych w oparciu o tradycyjną metodę linijki słońca. Zasady sporządzania analizy nasłonecznienia oraz obiektywnego graficznego przedstawienia jej wyników. Omówienie i interpretacja przepisu §60 WT w jego dotychczasowym brzmieniu a także w kontekście planowanej zmiany Rozporządzenia…. Problem niedokładności pomiaru tradycyjnego diagramu linijki słońca oraz sposób jego poprawnego wykreślenia. Przykładowa analiza nasłonecznienia wraz z jej przestrzenną wizualizacją. Omówienie przepisu dot. parametru przesłaniania. Omówienie problemu poprawnego wyznaczenia placu zabaw dla dzieci w zabudowie wielorodzinnej. Omówienie problemów związanych z wyznaczeniem Obszaru Oddziaływania Obiektu.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!