Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
DS/0089/Std/2018

Poznanie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

2019-02-28

11:00 - 12:30

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Problematyka dotycząca niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej. Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej.
1. Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym.
-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);
-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016, poz.2134 ze zm.).
2.  Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym:
-    historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze;
-    drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
3.  Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym.
4.  Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej
-    wartości przyrodnicze,-    wartości zabytkowe.
5. Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisaną do rejestru zabytków:
-    analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków,
-    inwentaryzacja zieleni,
-    plan gospodarki drzewostanem,
-    uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba.6. Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.


 

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:15

Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

Zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.
1.  Prawne podstawy ochrony krajobrazu kulturowego:
-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);
-    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015, poz.774 ze zm.);
-    Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017, poz.1073);
-    Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 ze zm.);
-    Europejska Konwencja Krajobrazowa (DZ.U.2006, nr 14, poz.98).
2. Definicje obowiązujące w prawodawstwiepolskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zabytkowym  krajobrazem kulturowym
3. Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie
4. Formy ochrony zabytkowego Krajobrazu kulturowego
5. Zasady powoływania parków kulturowych
6.  Audyt krajobrazowy
 

14:15 - 14:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl