Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
DS/0090/Std/2018

Poznanie kluczowych zmian w procesie inwestycyjnym wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, utrwalenie wiedzy przekazanej w toku szkolenia na przykładzie konkretnych stanów faktycznych i zapadłych rozstrzygnięć administracyjnych, które zostały zweryfikowane przez sądy administracyjne.

2019-04-25

11:00 - 13:00

CZĘŚĆ I

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kluczowe zagadnienia dotyczące przebiegu postępowania oraz możliwości wykorzystania instytucji przewidzianych nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. Lokalizacja inwestycji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – omówienie odrębności w procedurze na przykładzie konkretnych spraw. Przegląd orzecznictwa.
  3. Omówienie zasadniczych zmian zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:00 - 15:00

CZĘŚĆ II

  1. Omówienie nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście ich wpływu na proces inwestycyjny na przykładzie konkretnych postępowań administracyjnych oraz spraw sądowych.
  2. Dodatkowe uprawnienia dla stron postępowania oraz udogodnienia dla inwestorów.
  3. Nowe obowiązki dla organów administracji publicznej po nowelizacji kodeksu postepowania administracyjnego.
  4. Ostateczność i prawomocność pozwolenia na budowę a możliwość wykonywania robót budowlanych. Skrócenie terminów uostatecznienia się decyzji administracyjnych – kazusy sądowe.
  5. Zaskarżenie pozwolenia na budowę do sądu administracyjnego i jego wpływ na wstrzymanie robót budowlanych.
  6. Zmiany w procedurze sądowo - administracyjnej.
  7. Ocena nowych regulacji – kto zyskał, a kto stracił?
 Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
 
Prowadzący

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia. Od ponad 10 lat świadczy usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.
Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.
Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.
W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl