Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń
WP/0122/Std/2017

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego, pracowni projektowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2019-05-13

15:00 - 15:30

Rejestracja uczestników

15:30 - 16:00

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

1. Różnica pomiędzy odpowiedzialnością zawodową i cywilną osoby fizycznej a osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
2. Pojęcie szkody – co to jest szkoda i jak ją zdefiniować w kontekście odpowiedzialności architekta
3. Odpowiedzialność architekta z tytułu rażącego niedbalstwa (zachowanie nienależytej staranności )
4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowana - zakres i skutek w wyniku działania lub zaniechania przez architekta
5. Przesłanki odpowiedzialności - związek między zdarzeniem, a szkodą
6. Odpowiedzialność cywilna architekta za działania lub zaniechania podwykonawców względem inwestora/zamawiającego
7. Odpowiedzialność cywilna architekta za pracowników 
8. Odpowiedzialność cywilna – przedawnienie roszczeń z OC deliktowej, oraz z OC kontraktowej

16:00 - 17:00

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architekta – podstawa prawna
2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia – kto jest ubezpieczonym
3. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – jakie czynności i działania są skutecznie chronione w ramach ubezpieczenia
4. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – kto jest poszkodowanym, a kto sprawcą - pojęcie szkody.
5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – czasowy zakres ubezpieczenia – przedawnienie roszczeń, przykłady szkód i roszczeń
6. Suma Gwarancyjna - wysokość minimalna zgodnie z Rozporządzeniem MF/ wybór sumy gwarancyjnej w ramach programu IARP
7. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Rozporządzenia MF
8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczyciela
9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczonego
10. Zasady postępowania architekta w przypadku roszczenia ze strony
inwestora/zamawiającego
11. Dobre praktyki w relacjach ubezpieczony architekt - ubezpieczyciel, oraz architekt - inwestor/zamawiający
12. Przykłady szkód i roszczeń pokrytych i odmów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej architekta
13. Asysta prawna dla architektów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej – jak i kiedy warto korzystać
14. Podsumowanie

17:00 - 17:30

Przerwa na posiłek

17:30 - 18:30

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

1. Umowy cywilno-prawne zawierane z Inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki
2. Wymagania Inwesorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania
3. Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe OC architekta – program IARP
4. Różnice pomiędzy odpowiedzialnością architekta jako osoby fizycznej, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej jako przedsiębiorcy
5. Przykłady szkód i roszczeń
6. Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej – program IARP
7. Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe
8. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze aspekty poruszanych tematów.

18:30 - 19:00

Dyskusja, pytania

1. Dyskusja dotycząca poruszanych tematów
2. Zakończenie
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl