Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego- wybrane zagadnienia w praktyce.
DS/0097/Std/2018

Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem budynków, klatek schodowych i garaży pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Znajomość różnorodnych systemów przeciwpożarowych oraz zasad dotyczących oceny elementów budowlanych pod kątem odporności ogniowej i klasy reakcji na ogień.

2019-10-28

11:00 - 11:50

Klatki schodowe. Projektowanie związane z bezpieczeństwem

Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem klatek schodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przedstawienie  zasad związanych z lokalizacją klatek w stosunku do budynku i terenów zewnętrznych, zasady doboru wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe, sposoby projektowania i weryfikacji systemów wentylacji pożarowej.  Omówienie przepisów wykonawczych oraz normatywów dotyczących projektowania klatek schodowych oraz systemów przeciwpożarowych w nich występujących.
 

11:50 - 12:30

Odporność ogniowa i reakcja na ogień w praktyce projektowej.

Zasady oceniania elementów budowlanych pod kątem odporności ogniowej i klasy reakcji na ogień. Celem szkolenia jest usystematyzowanie  wiedzy na w/w temat w zakresie niezbędnym do sporządzenia warunków ochrony przeciwpożarowej jako części projektu budowlanego.
 
 

12:30 - 12:45

Przerwa

12:45 - 13:35

Projektowanie garaży - wymagania związane z ochroną przeciwpożarową

Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem i oddaniem do użytkowania garaży podziemnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną aspekty związane z układem funkcjonalno-użytkowym garaży podziemnych oraz pomieszczeń pomocniczych, związane z usytuowaniem garaży podziemnych. Omówione  zostaną wymagane  instalacje przeciwpożarowe zasady ich projektowania oraz wytyczne odbiorowe. Zakres szkolenia obejmował będzie niezbędną wiedzę przeznaczoną dla projektantów wymaganą podczas realizacji projektu budowlanego. 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl