Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona praw autorskich w pracy architekta - kwestie praktyczne
DS/0123/Std/2017

Znajomość zagadnień z prawa autorskiego w zakresie dotyczącym specyfikacji pracy architekta, znajomość zasad ochrony prawnej praw autorskich .2019-12-03

11:00 - 11:30

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zagadnienia wybrane.

 • definicja i rodzaje utworów zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego;
 • zagadnienia współautorstwa.

11:30 - 12:30

Rodzaje praw podlegających ochronie.

 • prawa osobiste i majątkowe  (zagadnienie pola eksploatacji i jego uwzględnienie w umowie dotyczącej przeniesienia praw autorskich;
 • problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu (projekt budowlany jako przedmiot prawa autorskiego);
 • pojęcie utworu zależnego (dopuszczalność modyfikacji utworu architektonicznego przez inną osobę niż twórca oraz zasady korzystania i rozporządzania opracowaniem);
 • nadzór nad projektem budowlanym w świetle ustawy prawo budowlane;
 • dozwolony użytek chronionych utworów – aspekty wybrane przydatne w pracy architekta;
 
 

12:30 - 12:45

PRZERWA KAWOWA

12:45 - 13:30

Relacja pomiędzy ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeksem cywilnym

 • ogólne zasady dotyczące umów o dzieło i umów zlecenia (zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich);
 • przykładowe zapisy umów projektowych i konsekwencje ich zastosowania;
 • zagadnienia dotyczące obrotu umowami w zakresie prawa autorskiego;
 • zagadnienia dotyczące zasad i rodzaju ochrony prawnej praw autorskich.

13:30 - 13:45

Podsumowanie

13:45 - 14:15

Dyskusja

Prowadzący

Od 2007 r. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa.
Od 2006 r. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Współpraca z Wyższą Szkoła Oficerską Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. A. Silesiusa w Wałbrzychu oraz prowadzenie szkoleń z zakresu prawa autorskiego m.in. w Dolnośląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i Opolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl