Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany procedury uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla obiektów projektowanych i dla obiektów przebudowywanych
DS/0007/Std/2020

Ugruntowanie wiedzy ułatwiającej przygotowywanie obecnych i przyszłych wniosków o wystąpienie do właściwego Ministra w sprawie odstępstwa od konkretnego przepisu a także wstępne przygotowanie projektanta do przewidywanej zmiany zakresu i kosztów wniosku.

2020-02-18

11:00 - 11:45

I. Dobiegająca końca, procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych obiektów projektowanych.

1.Podstawa prawna do wystąpienia o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
2.Rodzaje przepisów techniczno-budowlanych oraz zakres delegacji ustawowej w tym zależność od kategorii drogi publicznej.
3.Podział i zakres obowiązku sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z przepisami, pomiędzy organ administracji architektoniczno-budowlanej a projektanta.
4.Ograniczenia możliwości wystąpienia o odstępstwo od przepisów warunków technicznych oraz różne terminy umożliwiające uzyskanie odstępstwa.

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45

II. Obecne uwarunkowania prawne umożliwiające spełnienie określonych warunków technicznych w sposób inny przy nadbudowie, rozbudowie przebudowie i zmianie sposobu użytkowania.

1.Wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej spełnienie określonych przepisów warunków technicznych w sposób inny.
2. Rodzaje przypadków wymagających uzyskania zgody na spełnienie wymagań przepisów warunków technicznych przy działaniach projektowych na obiektach istniejących przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3. Przypadki niespełnienia niektórych przepisów warunków technicznych stwierdzone w trakcie realizacji obiektu i ich następstwa.
4. Sytuacja prawna obiektów zrealizowanych po zgłoszeniu przez Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej zastrzeżeń do rozwiązań projektowych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych.

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:45

III. Przypadki odstępstwa od zasad warunków technicznych uzyskiwane na etapie dokumentów planistycznych lub zależne od tych dokumentów a także odstępstwa z innych ustaw.

1.Zmiana definicji zabudowy śródmiejskiej i jej wpływ na możliwość złagodzenia wymagań warunków technicznych w zależności od prawidłowego zapisu w planie miejscowym.
2. Niespełniona możliwość uzyskania odstępstwa na etapie warunków zabudowy.
3.Odstępstwa od przepisów kolejowych w trybie ustawy o transporcie kolejowym.
 

13:45 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 14:45

IV. Rozszerzenie procedury uzyskiwania odstępstwa od przepisów warunków technicznych w świetle uchwalonej zmiany ustawy – Prawo budowlane.

1.  Rozszerzona zawartość przepisów art. 9 ustawy po zmianie.
2.  Dodatkowe dokumenty i uzgodnienia wpływające na koszty opracowań projektowych.
3.  Wyłączenia możliwości odstępstwa w procedurze samowoli budowlanej.
4.  Jednoznaczne odesłanie do warunków technicznych w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmianie sposobu użytkowania.
 

14:45 - 15:15

V. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący

Wieloletni pracownik administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej i drugiej instancji. Nr uprawnień 104/76/Wwm, DS-0882

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl