Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie inwestycji do pozwolenia na użytkowanie oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
DS/0017/Std/2020

Znajomość procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków spoczywających na projektancie.

2020-03-23

11:00 - 13:00

Część I

  1. Podstawowe obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków na etapie przygotowywania dokumentacji do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  2. Dokumentacja wymagana na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie – omówienie wniosku oraz wymaganych załączników.
  3. Zmiany o charakterze nieistotnym.

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:15

Część II

  1. Zmiany o charakterze istotnym – obowiązek zmiany pozwolenia na budowę oraz konsekwencje prawne istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
  2. Procedura odbiorowa, w tym obowiązkowa kontrola.

14:15 - 15:15

Część III

  1. Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej.
  2. Ryzyka dla projektanta na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
  3. Postępowanie z odpowiedzialności zawodowej a postępowanie dyscyplinarne – przebieg, odrębności.
  4. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego.

15:15 - 15:40

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Prowadzący

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia. Od ponad 10 lat świadczy usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.
Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.
Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.
W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Miejsce
Dolnośląka Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl