Szkolenie on-line pt.: "Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych"
PO/0027/Std/2020

1. Zmiany w Prawie budowlanym:
1.1. oczekujące na wejście w życie 19 września 2020 r.
1.2. cyfryzacja procesu inwestycyjnego
1.3. przeciwdziałanie suszy
2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego
3. Przepisy przejściowe – możliwości wyboru
3.1. Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
3.2. Sprawy wszczęte po wejściu zmiany
3.3. Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”
4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe
5. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
5.1. Projekt zmian w warunkach technicznych
6. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
6.1. Lista budów
6.1.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
6.1.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
6.2. Lista robót budowlanych
6.2.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
6.2.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
6.3. Zgłoszenie robót
6.3.1. Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
6.3.2. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
6.3.3. sprzeciw
6.3.4. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
6.3.5. zmiany w procedurach zgłoszeń
6.4. Pozwolenie na budowę – zmiany
6.4.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
6.4.2. zawartość wniosku - wzory wady i zalety
6.4.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę
7. Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie
7.1. Projekt zagospodarowania działki
7.2. Projekt architektoniczno-budowlany
7.3. Projekt techniczny
7.4. Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
7.5. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
8. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia
9. Istotne odstąpienie
9.1. Regulacje obowiązujące po zmianach
9.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
10. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.


2020-09-29

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników

16:10 - 17:30

Blok merytoryczny

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:30

Blok merytoryczny

19:30 - 20:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!