Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Umowy cywilnoprawne w pracy architekta
PO/0039/Std/2020

Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną podstawowe rodzaje oraz zasady zawierania umów cywilnoprawnych, których stroną jest projektant, ze szczególnym uwzględnieniem formy umowy/ Omówiona zostanie problematyka postanowień umownych istotnych z punktu widzenia interesu architekta, a także konsekwencje zawarcia lub nie zawarcia w umowie konkretnych zapisów, jak przeniesienie praw autorskich, nadzór autorski, kary umowne/

2020-12-03

17:00 - 17:30

Umowa w pracy architekta

Podstawowe rodzaje i wymagania co do formy - opis i podział umów ze względu na ich przedmiot, wyjaśnienie wymagań co do formy umowy i konsekwencji zastosowania konkretnej formy

17:30 - 18:00

Typowe klauzule umowne

Lista najważniejszych postanowień umownych z wyjaśnieniem, jak projektant jako strona umowy powinien je rozumieć; przedstawienie zasad ustanawiania kar umownych

18:00 - 18:10

Przerwa

18:10 - 18:35

Prawa autorskie w umowie projektanta

Konsekwencje uregulowania i nieuregulowania kwestii praw autorskich w umowie, wyjaśnienie sposobu umownego przeniesienia praw autorskich, standardowe postanowienia umowne z zakresu praw autorskich. 

18:35 - 18:45

Nadzór autorski - jak go uregulować?

Przedstawienie problemu nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta na żądanie inwestora, propozycja sposobu uregulowania tego obowiązku.

18:45 - 19:00

Zakończenie stosunku umownego

Wymienienie sposobów zakończenia umowy na skutek jej wykonania oraz niewykonania. 

19:00 - 19:15

Przerwa

W trakcie przerwy wybrane zostaną najważniejsze pytania zadawane w czasie szkolenia.

19:15 - 20:00

Odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane pisemne w czasie szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl