PLANY MIEJSCOWE - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
IARP/0020/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

-----

Szkolenie będzie dostępne od 26 lipca 2021 od godziny 17.00 bez ograniczeń czasowych
w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta
pod adresem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
link bezpośredni do szkolenia:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat
Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się
w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia
link bezpośredni do rejestracji:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996

-----

KLUCZOWE TERMINY:
Planowanie przestrzenne, System planowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Prawo miejscowe, Plan miejscowy, Decyzja o warunkach zabudowy, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawartość planów (tekst, rysunek, załączniki), Parametry i współczynniki.

CELE:
1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego.
2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój i kształtowanie przestrzeni.
3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces projektowania.
4. Znajomość zawartości Planów.
5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP.
6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i rysunków Planów.
7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości Planów, decyzji WZ i ULICP.
8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz decyzjami WZ i ULICP.

SZKOLENIE 1. PALNY MIEJSCOWE
I. Wprowadzenie do tematu:
- objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń;
- zapowiedź treści szkoleń;
- informacja o przeprowadzeniu szkoleń: 1-dotyczący Planów miejscowych, 2- dotyczący WZ i ULICP;

II. Prezentacja połączona z wykładem:
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część graficzna oraz załączniki.
Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych planów m. innymi takich jak:
a/wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania (min-max, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.)
b/przeznaczenie podstawowe i uzupełniające w odniesieniu do działki inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP,
c/wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.
d/zasady scalania i podziału nieruchomości
e/ projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
f/linie zabudowy, linie rozgraniczające teren
g/strefy
h/problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska, strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy terenu pod urządzenia infrastrukturalne)
III. Wnioski i podsumowanie .
IV. Zakończenie.

SZKOLENIE 2. DECYZJE WZ
I. Wprowadzenie do tematu:
- objaśnienie wyboru tematu szkolenia;
- zapowiedź treści szkolenia;
- informacja o poprzednim szkoleniu i jego dostępności na platformie IARP

II. Prezentacja połączona z wykładem:
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Sytuacja braku planu: Decyzje WZ i ULICP - zasady ich formułowania.
Co definiuje inwestycję jako cel publiczny.
3. Zawartość Decyzji WZ - treść decyzji: tekst i część graficzna decyzji, załączniki: część tekstowa i graficzna wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy.
Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jak czytać decyzje WZ. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych decyzji między innymi takich jak:
a/ ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy
b/ ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
c/ ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania (wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania - intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania, wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.)
d/warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, ochrony interesów osób trzecich, ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, linie rozgraniczające,
e/ wyniki analizy,
f/ projektowanie w oparciu o zapisy decyzji WZ,
4. Zawartość Decyzji ULICP - jak czytać decyzje. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych przykładów.
III. Wnioski i podsumowanie.
IV. Zakończenie:

PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Dorota Verey Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
- Absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990 r.)
- Studia podyplomowe z szacowania nieruchomości (2000 r.)
- uprawnienia w 1994 r., do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia wykonawcze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
- członek Małopolskiej Izby Architektów RP,
- członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- członek SARP,
- od 2005 r. do chwili likwidacji członek Izby Urbanistów - Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Urbanistów Polskich z siedzibą w Krakowie,
- prowadzi własną pracownie projektową,
- w Małopolskiej Izbie Architektów RP - pracuje w zespole ds legislacji oraz jako egzaminator zewnętrzny na Wydziałach Architektury Krakowskich Uczelni,
- od 2019 roku Koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni na terenie Małopolski2021-08-12

17:00 - 20:00

Prowadzący

- Absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990 r.)
- Studia podyplomowe z szacowania nieruchomości (2000 r.)
- uprawnienia w 1994 r., do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia wykonawcze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
- członek Małopolskiej Izby Architektów RP,
- członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- członek SARP,
- od 2005 r. do chwili likwidacji członek Izby Urbanistów - Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Urbanistów Polskich z siedzibą w Krakowie,
- prowadzi własną pracownie projektową,
- w Małopolskiej Izbie Architektów RP - pracuje w zespole ds legislacji oraz jako egzaminator zewnętrzny na Wydziałach Architektury Krakowskich Uczelni,
- od 2019 roku Koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni na terenie Małopolski

Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Cel
Podniesienie kompetencji.
Organizatorzy

Współorganizator: Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów


Sponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!