Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

PLANY MIEJSCOWE - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
IARP/0020/Std/2021

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

PALNY MIEJSCOWE
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
3. Zawartość aktu planistycznego.

2021-08-12

17:00 - 20:00

Prowadzący

- Absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990 r.)
- Studia podyplomowe z szacowania nieruchomości (2000 r.)
- uprawnienia w 1994 r., do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia wykonawcze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
- członek Małopolskiej Izby Architektów RP,
- członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- członek SARP,
- od 2005 r. do chwili likwidacji członek Izby Urbanistów - Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Urbanistów Polskich z siedzibą w Krakowie,
- prowadzi własną pracownie projektową,
- w Małopolskiej Izbie Architektów RP - pracuje w zespole ds legislacji oraz jako egzaminator zewnętrzny na Wydziałach Architektury Krakowskich Uczelni,
- od 2019 roku Koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni na terenie Małopolski

Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Podkomisja Szkoleń Zawodowych ArchitektówSponsorzy